• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayandaneshsari@gmail.com

گالری تصاویر

برگزاری دوره های اموزشی مالی اداری و ارائه جزوات اموزشی خدمت  کارمندان محترم شهرداری
برگزاری دوره های اموزشی مالی اداری و ارائه جزوات اموزشی خدمت کارمندان محترم شهرداری
عکس جزوات داده شده به کارمندان محترم شهرداری
عکس جزوات داده شده به کارمندان محترم شهرداری
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره