• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com

گالری تصاویر

ویدیو اموزشیword(قسمت اول)
ویدیو آموزشی access(قسمت اول)
ویدیو آموزشیExcel(قسمت دوم)
مبحث اینترنت(کلاس خانم مهدیخانی)