آزمون ها

.
آزمون آنلاین ویژه کارکنان دولت

وِیژه استخدامی اداره ها و مراکز خصوصی

مبلغ: 0 ریال
آزمون hseپیمانکاران (اداره گاز)

دوره hse ویژه کارکنان اداره گاز استان مازندارن

مبلغ: 0 ریال
آیین نگارش و مکاتبات اداری

ساعت دوره:24ساعت کددوره(91005610)

مبلغ: 0 ریال
مدیریت و خدمات فاواITIL

ساعت دوره:12ساعت کددوره:(91708541)

مبلغ: 240,000 ریال
اخلاق فردی،اجتماعی و اداری

ساعت دوره:20ساعت کددوره:(91301265)

مبلغ: 0 ریال